DHR Sthlmavd JO-anmäler Region Sthlm

DHR Stockholmsavdelningen JO-anmäler Region Stockholm

Region Stockholm har beslutat att begränsa för oss personer med funktionsnedsättnings i vårat liv genom att begränsa antalet resor för oss som är beroende av rullstolstaxi till 250 tur och retur-resor per år, istället för att det ska vara behovsstyrt som idag. Beslutet inskränker vår möjlighet att röra oss mellan andra platser än jobbet och hemmet. Det är fel väg att gå.

Fritidsresor är alla resor som görs som inte är hemifrån till jobbet. Till exempel att åka och handla, besöka vänner, klippa sig eller att åka till barnens utvecklingssamtal och idrottsaktiviteter. Fritidsresor är också när vi i DHR har rest till regionhuset för att träffa politiker för samtal om hur våra liv nu begränsas i och med deras beslut.

  • Det har framförts argument att skärpningen genomförs mot bakgrund av missbruk. Men åtgärden straffar alla oss som har rullstolstaxi! Missbruk ska beivras och därför har vi föreslagit åtgärder som löser problemet men ändå ger människor rätt att resa, säger Karolina Celinska DHR Stockholmsavdelningen.

DHR menar att beslutet om begränsning av rullstolstaxi bryter mot konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Det framgår i 1 kap. 2 § Regeringsformen att det allmänna ska verka för alla människors delaktighet. Vidare framgår i 2 kap. 8 § RF att var och en har rätt att fritt röra sig inom riket. Det är en positiv skyldighet för staten att underlätta fri rörlighet för personer med funktionsnedsättning. Den nu genomförda begränsningen av rullstolstaxiresor innebär att människor som använder rullstolstaxi och inte har möjlighet att använda den allmänna kollektivtrafiken inte i tillräcklig utsträckning får sina rättigheter tillgodosedda.

  • Vi anser att beslutet strider mot FN-konventionen om rättigheter för människor med funktionsnedsättning, som Sverige har förbundit sig att följa.

I FN-konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning finns formuleringar om individuellt självbestämmande, enskilda personers oberoende, icke-diskriminering, fullständigt och faktiskt deltagande samt inkludering i samhället och lika möjligheter, som vi anser att beslutet strider mot.

  • Nu vill vi få en ordentlig prövning av frågan. Men det bästa, och enklaste, vore egentligen om politikerna insåg att man har gjort ett misstag och fattade ett nytt beslut som skapar rättvisa livsvillkor, avslutar Karolina Celinska DHR Stockholmsavdelningen.

Nisse Duwähl Ordförande DHR Stockholmsavdelningen

Karolina Celinska DHR Stockholmsavdelningen kontakt 076 8378034

Amir Amirriazi DHR Stockholmsavdelningen