Intressepolitik 2015

Den intressepolitiska verksamheten leds av avdelningsstyrelsen, men engagerar betydligt fler medlemmar. Under året har vi avsänt skrivelser och remissvar inom en rad olika ämnesområden. Tyvärr har inte avdelningen haft den möjlighet att vara lika aktiv med intressepolitiken som vi önskat, p g a medlemsärendena har ökat oerhört och vi har prioriterat dessa. Vi vill även framhålla att det drivs oerhört mycket och bra intressepolitik i de olika råden i staden av våra representanter.
Vårt arbete med tillgänglighetsfrågor består av att försöka uppfylla de strategiska mål styrelsen uppställt och att besvara olika slag av remisser och att reagera över otillgänglighet som vi på olika sätt uppmärksammas på.

Standardisering

DHR Stockholmsavdelningen har deltagit i 4 olika standardiseringskommittéer under 2015.

Standardiseringsprojektet SIS/TK 498; Fordon som tar upp till 8 passagerare plus chaufför, CEN/TC 256/WG 44 PRM/SIS/TK 254 WG 44; Järnväg, SIS/TK 493; Grafiska symboler samt SIS/TK 344 Ag 6; Rullstolar samt hjälpmedel för människor med funktionshinder.

Gällande standardiseringsprojektet ”Fordon som tar upp till 8 passagerare plus chaufför” har vi inom den svenska kommittén tagit beslutet att vi inte kommer att fortsätta att närvara i den internationella kommittén på grund av att det råder för stor oenighet inom den. Vi har arbetat med att ta fram en nationell svensk standard inom detta område och har kommit fram till att den svenska standarden endast skall rikta sig till yrkestrafik inte individuella anpassningar. Vi har haft fyra nationella möten under 2015 och arbetet kommer att fortsätta under 2016.

När det gäller det internationella standardiseringsarbetet med hjälpmedel för människor med funktionshinder har fokus även under detta år legat på problematiken med fastspänning av rullstolar i bil samt krocktest av rullstolar. Vi har även fortsatt diskussionen under 2015 när det gäller bristen på rygg- och nackstöd på manuella rullstolar som används i trafik. När det gäller dessa frågor råder det en stor skillnad i åsikter mellan de olika länder som deltar i kommittén, hur man skall komma framåt. Vissa deltagare anser att det är rullstolstillverkarens ansvar att se till att det finns rygg och nackstöd godkända för trafik medan andra deltagare anser att denna fråga skall tillhöra biltillverkningen. DHR Stockholmsavdelningen driver frågan även i SIS/TK 498. DHR Stockholmsavdelningen blev även under året ansvarig för en arbetsgrupp inom kommittén som skall arbeta med märkning av fastspänningsutrustning och rullstolar som skall användas i trafik. Under 2015 har vi från DHR Stockholmsavdelningen även fört fram att miljön inne i bilarna måste ingå i standarden. Även i denna kommitté har vi framfört att det måste skiljas på yrkestrafik samt privattrafik.

DHR Stockholmsavdelningen är också även detta år den enda brukarorganisation som finns representerad vid dessa internationella möten, vilket de andra deltagarna tycker är väldigt bra och viktigt.

Standardiseringsarbetet Järnväg har under året haft två stycken internationella möten som DHR Stockholmsavdelningen medverkat på. Dessa möten har handlat om att hantera alla kommentarer som inkommit från olika länder inom EU samt rösta om förslag som skall lyftas upp och bli standarder. Den stora frågan som vi har hanterat är toaletterna ombord på tåg som vi fortfarande är väldigt missnöjda med och som vi fortsätter att arbeta med samt svängradien ombord på tåg som vi anser är för liten.

DHR Stockholmsavdelningen vill även sända ett stort tack till SKARÅDET för att de finansierar våra projektavgifter till de fyra kommittéer vi sitter i när det gäller standardiseringsarbetet.

Under året 2015 gjordes 4 stycken resor för att medverka i de internationella kommittéerna, dessa resor gick till Köpenhamn, Tokyo samt London. Detta standardiseringsarbete som avdelningen gör finansieras av SKARÅDET.

Stockholms stads toalettupphandling
Under året har vi på avdelningen granskat och bevakat, samt rapporterat att staden upphandlat offentliga toaletter som inte uppfyller BBR:s (Boverkets byggregler) tillgänglighetskrav.

Avdelningen har arbetat hårt under året med att få staden att göra om upphandlingen men tyvärr så anser nuvarande Trafikborgarråd Daniel Hellden att upphandlingen inte skall göras om, och att man har ambitionen att så många toaletter som möjligt skall leva upp till BBR och att stadens hållning är att BBR är bara en rekommendation när det gäller tillgänglighetskrav. Detta har redovisats i tidningen Nollåttan och vi har även kunnat avslöja att JCD har krävt staden på 8 miljoner i ersättning för att göra att toaletterna lever upp till BBR.

Denna fråga ligger nu hos stadens jurister och avdelningen kommer inte att acceptera att någon ersättning betalas ut.

Avdelningen kommer inte att nöja sig med hur hela denna upphandling har gått till utan kommer även under 2016 driva frågan om att upphandlingen skall göras om. Detta på grund av de signaler som staden skickar ut om hur man ser på tillgänglighet och att man skall leva upp till sina egna riktlinjer gällande tillgänglighet.

Intressepolitisk representation

Under året har vi deltagit i olika seminarium om bland annat framtidens äldreboende samt de framtida olika tekniska lösningar som Stockholms stad har visat upp i olika omgångar i en visningslägenhet.
Vi har ett antal gånger påpekat för staden att den stora personalomsättningen bland biståndsbedömarna i Stockholm riskerar rättssäkerheten för den enskilde.
Olika styrelseledamöter och medlemmar har figurerat i media om bland annat parkeringstillstånden.
Vi har fortsatt haft samarbete med studenter från KTH, Journalisthögskolan och Socialhögskolan. Nytt för 2015 blev ett studiebesök för blivande fordonsingenjörer från Tyskland.
Vi fick även 2 besök från Japan.
Vi har haft diskussioner med SRF Stockholm stad att inleda ett samarbete runt ledsagning vilket vi kommer att påbörja 2016.

Under 2015 har avdelningen jobbat med olika intressepolitiska frågor.
Avdelningen har svarat på en remiss som handlar om hur staden har tänkt sig hur gångstråk och trottoarer skall se ut i framtiden.

En annan fråga som har varit i focus är offentliga toaletter som inte är tillgängliga.

Personlig service är en fråga som har ökat i volym. Främst beroende på att flera medlemmar har fått problem med att få och behålla insatsen som de har behov av.

Den fysiska tillgängligheten är en fråga som alltid är aktuell, likaså under 2015, t ex ombyggnaden av Slussen har varit på tapeten.