Intressepolitik 2018

Under hösten 2018 har avdelningen satsat på att försöka ändra på fattade beslut i landstinget att begränsa antalet resor med rullstolstaxi.
Avdelningen har parallellt med Distriktet arbetat metodiskt och aktivt med att träffa politiker i landstinget, hållit en aktion under landstingsfullmäktige tillsammans med Unga rörelsehindrade, som lämnade över en namninsamling mot begränsningen.
Vi har även skrivit två debattartiklar i Dagens Samhälle.
Vi har dock inte fått träffa de ansvariga landstingsborgarråden, utan blivit hänvisade till Färdtjänstnämnden.
Trots våra insatser så valde landstinget att införa begränsningen på 500 resor/år. Arbetet med denna fråga kommer att fortgå även under 2019 tills det att vi får tillbaka våra rättigheter i att få resa med rullstolstaxi, som alla andra i kollektivtrafiken.
Trots våra insatser så valde landstinget att införa begränsningen på 500 resor/år. Arbetet med denna fråga kommer att fortgå även under 2019 tills det att vi får tillbaka våra rättigheter i att få resa med rullstolstaxi, som alla andra i kollektivtrafiken.

Standardisering
SIS/TK 344-Hjälpmedel
För att tillgodose de behov som äldre och personer med funktionsnedsättning har av säkra och funktionella hjälpmedel utvecklas standarder som underlättar framtagandet av dessa hjälpmedel. Säkra och funktionella hjälpmedel minskar risken för olyckor och ökar brukarens livskvalitet. Kommittéarbetet omfattar bland annat gånghjälpmedel, rullstolar, inkontinensprodukter, ortoser och proteser, hygienhjälpmedel, hjälpmedel för personer med kognitiv funktionsnedsättning, syn- och orienteringsstöd samt andra tillgänglighetsfrågor.

Hjälpmedel, SIS/TK 344 bildades i februari 2007. Standardiseringsarbetet bedrivs på både global och europeisk nivå. Arbetet omfattar bland annat gånghjälpmedel, rullstolar, inkontinens- och stomiprodukter, personlyftar, medicinska reglerbara sängar, kommunikations- och informationsteknologi, klassificering, hjälpmedel för kognitiv tillgänglighet samt hjälpmedel för ökad tillgänglighet i offentliga miljöer som t ex taktila ledstråk och tillgängliga trafiksignaler.
Här har DHR Stockholmsavdelningen deltagit i två internationella möten som har finansierats av DHR Bidragsstiftelsen som vi vill rikta ett stort Tack till för att de gör det möjligt för Avdelningen att kunna deltaga i dessa möten.

SIS/TK 498-Tillgänglighet till vägfordon för personer med begränsad rörlighet
Full delaktighet och jämlikhet för varje samhällsmedborgare är ett mål vi alla strävar mot. Många inom den mänskliga mångfalden stöter på svårigheter som hindrar dem från att kunna röra sig fritt och verka i samhället. SIS/TK 498 har en vision om att det i framtiden ska finnas lämpliga personbilar för personer med begränsad rörlighet.
Lämpliga fordon för personer med begränsad rörlighet bidrar till att uppfylla målet om full delaktighet och jämlikhet för alla samhällsmedborgare.

Syftet med detta arbete är att medverka vid framtagningen av en ISO-standard eller ISO/TS (=ISO/Technical Specifikation) som innehåller specifika tekniska krav och provmetoder för utformning av personbilar, som är tillgängliga för personer med begränsad rörlighet och som ger god säkerhet vid användning. Standarden ska omfatta personbilar med högst åtta sittplatser utöver förarplatsen.

Påverka nationellt och internationellt
Kommittén skapar ett forum för svenskt agerande i den internationella standardiseringen, genom att vi aktivt medverkar i den internationella standardiseringsorganisationen ISO.

Arbetet inom kommittén omfattar alla standardiseringsärenden inom ramen för ISO/TC 22/WG 4, Accessibility of vehicles to the persons with reduced mobility. Ett nytt WI (Work Item) har godkänts av medlemsländerna genom röstning och arbetet har startats 2009. Standardarbetet kommer att ske genom arbetsgruppen ISO/TC 22/WG 4,

Accessibility of vehicles to the persons with reduced mobility. Arbetet kommer att definiera standarder för flera olika fordonstyper.

Ett värdefullt arbete
I kommittén samlas expertkunskap genom representanter från tillverkare, användare, intresseorganisationer, myndigheter eller övriga i branschen. Standardiseringsarbetet ger deltagarna djupare insikt om standardernas krav och hur man resonerar kring dessa, vilket underlättar vid diskussion med olika parter inom branschen. Deltagarna är samtidigt med och påverkar framtidens standarder, vilket också leder till nya insikter och tidig information som kan omsättas i den egna verksamhetsutvecklingen.

Här arbetar vi från DHR Stockholmsavdelningen endast på nationell nivå med en svensk standard under 2018 för att i framtiden kunna lyfta upp den till internationell nivå.

SIS/TK 211-Hissar och rulltrappor

Dagligen sker miljoner transporter med hissar, rulltrappor och rullramper av både människor och last. För att dessa korta resor ska ske säkert och utan olyckor finns det standarder, som deltagarna i den svenska kommittén arbetar med att påverka, i linje med hur de svenska intressenterna vill att de ska se ut. Arbetet i den europeiska kommittén CEN/TC 10 är främst inriktat på säkerhetskrav. Den svenska kommittén deltar aktivt i arbetet med Europastandarderna. CEN- och ISO-kommittéerna kommer nu att arbeta tillsammans för att skapa gemensamma hisstandarder. Den svenska kommittén har därför, från årsskiftet 2018/2019, gått med som aktiv deltagare i ISO-kommittén för hissar och rulltrappor. Nyligen har svenskspråkiga versioner av SS-EN 81-1+A3 och SS-EN 81-2+A3 (trots att de inte längre gäller) samt SS-EN 81-70 publicerats och vi arbetar på översättningar till svenska av SS-EN 81-21:2018, SS-EN 81-28:2018 samt kommande utgåva av SS-EN 13015, SS-EN 81-72 och SS-EN 81-82.

Ett stort antal Europastandarder har publicerats genom åren, många av dem harmoniserade med EU:s hissdirektiv eller EU:s maskindirektiv. I kommitténs arbete ingår inte standardi­sering av bygghissar (se SIS/TK 460), hisslinor (se SIS/TK 222) och hissar för t.ex. lyftkranar (se SIS/TK 262).

Kommittén är ett forum för svenskt agerande i den internationella standardiseringen genom att aktivt medverka i den europeiska standardiseringsorganisationen CEN och genom att bevaka arbetet i den internationella organisationen ISO. På så sätt kan vi driva utvecklingen av standarderna så att de främjar svenska intressen. Ett arbete som skapar fri rörlighet och konkurrens av produkter mellan länder, vilket stödjer den svenska exportmarknaden. Arbetet i kommittén för hissar och rulltrappor påverkar de stora mängder befintliga hissar och rulltrappor som finns i Sverige idag och de nyinstallationer som görs.
Här arbetar vi från DHR Stockholmsavdelningen endast på nationell nivå.

SIS/TK 254-Järnvägar

När vi tar järnvägen förutsätter vi att resan blir bekväm och att vi kommer fram enligt tidtabell, och så ska det naturligtvis vara. Kommittén skapar förutsättningar för säkra tågresor genom att arbeta fram standarder för bland annat räls och hjul som är viktiga delar för samspelet mellan vagn och järnvägsspår. EU-kommissionen har genom sitt mandat M/486 "Mandate for programming and standardization addressed to the European standardization bodies in the field of urban rail" gett de europeiska standardiseringsorganisationerna i uppdrag att arbeta fram standarder inom järnvägsspår. SIS Tekniska kommitté 254 Järnvägar slogs ihop med Tekniska kommitté 583 Spårväg under 2018.

Standarderna syftar till att tågen lätt ska kunna åka över landsgränserna i Europa utan tekniska eller byråkratiska hinder. Arbetet resulterar i standarder som gör det möjligt för tågtillverkare, tågoperatörer och spårhållare att komma överens om tekniska krav på mekaniska komponenter i lok och vagnar liksom även järnvägsspår.

Standarderna gäller mekaniska produkter på lok och vagn som till exempel bromsar och boggies liksom även järnvägsspår. Till det kommer standarder för olika funktioner på tåg så som brandsäkerhet, buller, komfort och att funktionshindrade ska kunna resa bekvämt. Kommittén arbetar även med hjul till godsvagnar, spårläge och vinterförhållanden samt arbetsfordon på spår. Tidigare kommittéarbete har resulterat i standarder för aerodynamik, slipers, spårväxlar, koppel med mera. Här arbetar vi från DHR Stockholmsavdelningen endast på nationell nivå.