Intressepolitik 2019

Under 2019 har avdelningen arbetat med att försöka ändra på fattade beslut i landstinget att begränsa antalet resor med rullstolstaxi.
Avdelningen har under året haft möten med olika partier för att få dem att riva upp beslutet, både på regionnivå och inom staden.
Vi har dock inte fått träffa de ansvariga landstingsborgarråden, utan blivit hänvisade till Färdtjänstnämnden när det gäller regionnivå.

Trots våra insatser så valde regionen att med att fortsätta med begränsningen på 500 resor/år. Arbetet med denna fråga kommer att fortgå även under 2020 tills det att vi får tillbaka våra rättigheter i att få resa med rullstolstaxi, som alla andra i kollektivtrafiken.

Avdelningen har inlett samarbete med Ergonomic Solution under 2019. Där vi tillsammans driver ett projekt, för att öka tillgängligheten vid Kortbetalningar för rullstolsanvändandande kunder.

Vi har tagit fram ett stativ till kortterminaler som kallas ”Kobra Stativet” och detta stativ kommer att installeras på prov i tre olika butiker i Stockholm under 2020, så då är alla välkomna att komma och testa hur denna produktlösning fungerar. Mer information om vilka butiker det blir kommer i Nollåttan och på vår hemsida.

Vi har även medverkat i ett projekt gällande byggsäckar under 2019. Projektet handlar om att uppmärksamma personer att deras byggsäckar står i vägen och hindar framkomligheten för stadens medborgare. Vi har under året gjort en riktad kampanj om detta gentemot utplacerade byggsäckar. I nollåttan nr 1 2020 fanns det information om detta projekt, är man intresserad av mer information kontakta Sebastian Nikula på kansliet.

Avdelningen har haft möten med Trafikborgarrådet Daniel Helldén, Socialborgarrådet Jan Jönsson samt Skolborgarrådet Lotta Edholm angående frågor som berör och är oerhört viktiga för oss. De ämnen som har diskuterats vid dessa möten är:

- Verksamhetsstöd till föreningar

- Intressepolitiskt stöd till föreningar

- Personlig service

- Stadens Parkeringsstrategier

- Offentliga toaletter

- Elsparkcyklar

- Offentlig miljö

- Hur neddragningen inom färdtjänsten påverkar staden

- Personlig säkerhet vid katastrofer

Under 2020 kommer vi att fortsätta att ha möten med politiken i Stockholm och arbeta med dessa frågor.

Åtgärdsrapport – från Avdelningens årsmöte 2019

Motion Nr 1 – Hemtjänsten
Samtal har förts med berörda politiker under året ang motionens innebörd

Motion Nr 2 – LSS-Bostäder
Samtal har förts med berörda politiker under året ang motionens innebärd

Motion Nr 4 – DHR Stockholmsavdelningen behövs i samhällsdebatten

Under året har kontakter tagits med olika företag för att se om det finns möjlighet att hålla kurser utifrån motionsvarets anda. Tyvärr har prisbilden för en sådan kurs varit för hög för avdelningen.
Istället har vi tagit kontakt med Ken Gammelgård på Förbundskansliet under tidig höst och gjort en förfrågan om en kurs utifrån Agenda 2030 och
FN-konventionen.
Förbundet har möjlighet att under 2020 hålla sådana kurser och vi kommer att tillsamman med förbundet utarbeta en kurs utifrån motionsvaret. Ett första möte om hur vi tillsammans skall utforma detta har genomförts tillsammans med Karolina Celinska från förbundskansliet. På detta möte kom vi fram till att kursen skall genomföras vid 6 st tillfällen, 3 st på vårterminen samt 3 st på höstterminen. Dessa tillfällen skall vara en halvdagskurs på eftermiddagen max 3 timmar samt ett maxantal till 20 deltagare per tillfälle.
Kursen skall hållas uppe på förbundskansliet.
Mer information om detta kommer senare i vår.

Standardisering
Avdelningen ingår i ett antal tekniska kommittéer som arbetar med standardisering, dessa är SIS/TK 498, SIS/TK 344, CEN/TC 256 WG 44, SIS/TK 211 och SIS/TK 493.

SIS/TK 498

Tillgänglighet till vägfordon för personer med begränsad rörlighet

Full delaktighet och jämlikhet för varje samhällsmedborgare är ett mål vi alla strävar mot. Många inom den mänskliga mångfalden stöter på svårigheter som hindrar dem från att kunna röra sig fritt och verka i samhället. SIS/TK 498 har en vision om att det i framtiden ska finnas lämpliga personbilar för personer med begränsad rörlighet.

Lämpliga fordon för personer med begränsad rörlighet bidrar till att uppfylla målet om full delaktighet och jämlikhet för alla samhällsmedborgare.

Syftet med detta arbete är att medverka vid framtagningen av en ISO-standard eller ISO/TS (=ISO/Technical Specifikation) som innehåller specifika tekniska krav och provmetoder för utformning av personbilar som är tillgängliga för personer med begränsad rörlighet och som ger god säkerhet vid användning.

Standarden ska omfatta personbilar med högst åtta sittplatser utöver förarplatsen. Standarden förväntas inte innehålla sådana tekniska krav som täcks av EG-direktiv för godkännande av fordon.

Påverka nationellt och internationellt

Kommittén skapar ett forum för svenskt agerande i den internationella standardiseringen, genom att vi aktivt medverkar i den internationella standardiseringsorganisationen ISO.

Arbetet inom kommittén omfattar alla standardiseringsärenden inom ramen för ISO/TC 22/WG 4, Accessibility of vehicles to the persons with reduced mobility. Information om ISO/TC 22/WG 4 hittar du på ISO:s hemsida.

Ett nytt WI (Work Item) har godkänts av medlemsländerna genom röstning och arbetet har startats 2009. Standardarbetet kommer att ske genom arbetsgruppen ISO/TC 22/WG 4, Accessibility of vehicles to the persons with reduced mobility. Arbetet kommer att definiera standarder för flera olika fordonstyper.

Ett värdefullt arbete

I kommittén samlas expertkunskap genom representanter från tillverkare, användare, intresseorganisationer, myndigheter eller övriga i branschen. Standardiseringsarbetet ger deltagarna djupare insikt om standardernas krav och hur man resonerar kring dessa, vilket underlättar vid diskussion med olika parter inom branschen. Deltagarna är samtidigt med och påverkar framtidens standarder, vilket också leder till nya insikter och tidig information som kan omsättas i den egna verksamhetsutvecklingen.

Den standard som är under arbete nu är SS 774001, Conversion of vehicles for persons with reduced mobility - Capacity up to eight passengers, driver not included och den arbetar vi med endast nationellt.

SIS/TK 344
Hjälpmedel

För att tillgodose de behov som äldre och personer med funktionsnedsättning har av säkra och funktionella hjälpmedel utvecklas standarder som underlättar framtagandet av dessa hjälpmedel. Säkra och funktionella hjälpmedel minskar risken för olyckor och ökar brukarens livskvalitet. Kommittéarbetet omfattar bland annat gånghjälpmedel, rullstolar, inkontinensprodukter, ortoser och proteser, hygienhjälpmedel, hjälpmedel för personer med kognitiv funktionsnedsättning, syn- och orienteringsstöd samt andra tillgänglighetsfrågor.

Hjälpmedel, SIS/TK 344 bildades i februari 2007. Standardiseringsarbetet bedrivs på både global och europeisk nivå. Arbetet omfattar bland annat gånghjälpmedel, rullstolar, inkontinens- och stomiprodukter, personlyftar, medicinska reglerbara sängar, kommunikations- och informationsteknologi, klassificering, hjälpmedel för kognitiv tillgänglighet samt hjälpmedel för ökad tillgänglighet i offentliga miljöer som t ex taktila ledstråk och tillgängliga trafiksignaler.

DHR Stockholmsavdelningen har medverkat i en kommitté/arbetsgrupp inom standardiseringsarbetet. På både nationell och internationell nivå. Denna kommitté är SIS/TK344 Hjälpmedel för personer med funktionsnedsättning, rullstolar AG6/ ISO/TC 173/SC1/WG6.

DHR Stockholmsavdelningen är den enda brukarorganisationen som deltar på de internationella mötena gällande dessa kommittéer. Därför är det angeläget att vi kan delta i dessa internationella möten och ge ett användarperspektiv till övriga deltagande länder.

Det stora syftet med deltagandet i dessa internationella kommittéer är att vi är med och skapar och tar fram standarder som gynnar våra medlemmar i deras vardagliga och aktiva liv.

Arbetet i dessa kommittéer bedrivs under en lång tidsrymd och arbetet baseras på vetenskap, empiriska studier, produktutveckling och egna erfarenheter. Deltagare i dessa internationella arbetsgrupper kommer från flera olika områden, ex. universitet, näringsliv, myndigheter samt en ideell förening, DHR Stockholmsavdelningen.

Den internationella kommittén som vi sitter med i är ISO/TC 173/SC1/WG6 och där arbetar vi med standarderna ISO 7176-9, ISO 10865-2 samt
ISO 10542-1.

Syfte/tillämpningsområde för ISO 7176-9:

Denna del av ISO 7176 gäller alla manuella och elektriska rullstolar, inklusive skotrar, som, utöver att deras primära funktion som hjul förflyttningshjälpmedel, kommer sannolikt också att användas som framåtvända säten i motorfordon av barn och vuxna med en kroppsvikt lika med eller större än 22 kg. Denna del av ISO 7176 specificerar rullstolskonstruktionskrav, prestandakrav och tillhörande testmetoder och krav på rullstolsmärkning, förköp av litteratur, bruksanvisningar och användarvarningar.

Det gäller kompletta rullstolar, inklusive en bas ram och sittsystem, samt till rullstolar är utrustade med tillägganpassade komponenter för att underlätta överensstämmelsen med ett eller flera av kraven.

Syfte/tillämpningsområde för ISO 10865-2:

ISO 10865 är tillämplig på rullstolspassagerarutrymmen (RF-WPSs) avsedda att användas av bakåtvänd rullstolssittande passagerare, med en kroppsvikt större än 22 kg, när du reser i tillgängliga transportfordon.

Det är tillämpligt på ett system som används i fordon som används huvudsakligen på fasta sträckor när tjänster drivs under normala och nödsituationsliknande körförhållanden, där passagerarna har rätt att resa både sittande och stående.

Det förutsätts att den maximala accelerationen som överförs till fordonet i någon riktning under akuta körmanövrer kommer inte att överstiga 1 g.

Denna del av ISO 10865 anger konstruktions- och prestandakrav och tillhörande provmetoder, krav på tillverkarens anvisningar och varningar till installatörer och användare samt krav på produktmärkning och utlämnande av testinformation.

Det primära syftet med denna del av ISO 10865 är att begränsa dessa rörelser en bakåtvänd rullstol, inklusive skotrar med tre eller flera hjul, kan det leda till en farlig kontakt med fordonets inre eller skada andra passagerare.

Bestämmelserna i denna del av ISO 10865 gäller i huvudsak en fullständig RF-WPS, men delmängder av bestämmelserna kan tillämpas på komponenter och underenheter säljs separat, som är lämplig för de specifika funktionerna,

komponenterna och/eller underenheter de är avsedda att ersätta.

Syfte/tillämpningsområde för ISO/TC 10542-1:

ISO 10542 anger konstruktions- och prestandakrav och tillhörande provmetoder för rullstolsförankring och passagerar- fasthållningsanordningar (WTORS*), samt krav på produktmärkning, märkning och tillverkarens anvisningar och varningar till installatörer och konsumenter. Det är tillämpligt på alla

WTORS som använder förankringsband som är avsedda för rullstolar som används som framåtvända säten av passagerare och förare av motorfordon.

Denna del av ISO 10542 är tillämplig på WTORS är avsedda att användas med alla typer av manuella och elrullstolar, inklusive tre- och fyrhjuliga skotrar, som används av barn och vuxna med en kroppsvikt lika

med eller större än 22 kg. Det gäller också att WTORS avsedda för begränsad användning med ett visst märke eller modell av rullstol.

Denna del av ISO 10542 är tillämplig i första hand för att slutföra WTORS, men delar kan också tillämpas på komponenter och underenheter som säljs separat och reservdelar.

* wheelchair tiedown and occupant restraint systems used by forward-facing wheelchair-seated occupants.

Under 2019 har avdelningen medverkat i två internationella möten i Köpenhamn, Danmark samt i Tokyo, Japan. Medverkan i dessa möten har möjliggjorts av finansiering av DHR Bidragsstiftelsen och därför vill vi rikta ett stort tack till dem att de gör det möjligt för oss att medverka på dessa möten.

CEN/TC 256 WG 44 Design for PRM use

När vi tar järnvägen förutsätter vi att resan blir bekväm och att vi kommer fram enligt tidtabell, och så ska det naturligtvis vara. Kommittén skapar förutsättningar för säkra tågresor genom att arbeta fram standarder för bland annat räls och hjul som är viktiga delar för samspelet mellan vagn och järnvägsspår. EU-kommissionen har genom sitt mandat M/486 "Mandate for programming and standardization addressed to the European standardization

bodies in the field of urban rail" gett de europeiska standardiseringsorganisationerna i uppdrag att arbeta fram standarder inom järnvägsspår. SIS Tekniska kommitté 254 Järnvägar slogs ihop med Tekniska kommitté 583 Spårväg under 2018.

Standarderna syftar till att tågen lätt ska kunna åka över landsgränserna i Europa utan tekniska eller byråkratiska hinder. Arbetet resulterar i standarder som gör det möjligt för tågtillverkare, tågoperatörer och spårhållare att komma överens om tekniska krav på mekaniska komponenter i lok och vagnar liksom även järnvägsspår.

Standarderna gäller mekaniska produkter på lok och vagn som till exempel bromsar och boggies liksom även järnvägsspår. Till det kommer standarder för olika funktioner på tåg så som brandsäkerhet, buller, komfort och att funktionshindrade ska kunna resa bekvämt. Kommittén arbetar även med hjul till godsvagnar, spårläge och vinterförhållanden samt arbetsfordon på spår. Tidigare kommittéarbete har resulterat i standarder för aerodynamik, slipers, spårväxlar, koppel med mera.

Under 2019 har den internationella arbetsgruppens arbete varit ute på omröstning i samtliga EU länder och under 2020 skall det genomföras revideringsarbeten på flertalet standarder i denna arbetsgrupp WG 44 som vi har varit med i under flertalet år.

SIS/TK 211
Hissar och rulltrappor

Dagligen sker miljoner transporter med hissar, rulltrappor och rullramper av både människor och last. För att dessa korta resor ska ske säkert och utan olyckor finns det standarder, som deltagarna i den svenska kommittén arbetar med att påverka, i linje med hur de svenska intressenterna vill att de ska se ut. Arbetet i den europeiska kommittén CEN/TC 10 är främst inriktat på säkerhetskrav. Den svenska kommittén deltar aktivt i arbetet med Europastandarderna. CEN- och ISO-kommittéerna kommer nu att arbeta tillsammans för att skapa gemensamma hisstandarder.
Den svenska kommittén har därför, från årsskiftet 2018/2019, gått med som aktiv deltagare i ISO-kommittén för hissar och rulltrappor. Nyligen har svenskspråkiga versioner av SS-EN 81-1+A3 och SS-EN 81-2+A3 (trots att de inte längre gäller) samt SS-EN 81-70 publicerats och vi arbetar på översättningar till svenska av SS-EN 81-21:2018, SS-EN 81-28:2018 samt kommade utgåva av SS-EN 13015, SS-EN 81-72 och SS-EN 81-82.

Ett stort antal Europastandarder har publicerats genom åren, många av dem harmoniserade med EU:s hissdirektiv eller EU:s maskindirektiv. I kommitténs arbete ingår inte standardi­sering av bygghissar (se SIS/TK 460), hisslinor (se SIS/TK 222) och hissar för t.ex. lyftkranar (se SIS/TK 262).

Kommittén är ett forum för svenskt agerande i den internationella standardiseringen genom att aktivt medverka i den europeiska standardiseringsorganisationen CEN och genom att bevaka arbetet i den internationella organisationen ISO. På så sätt kan vi driva utvecklingen av standarderna så att de främjar svenska intressen. Ett arbete som skapar fri rörlighet och konkurrens av produkter mellan länder, vilket stödjer den svenska exportmarknaden. Arbetet i kommittén för hissar och rulltrappor påverkar de stora mängder befintliga hissar och rulltrappor som finns i Sverige idag och de nyinstallationer som görs.

I kommittén samlas expertkunskap genom representanter från tillverkare, myndigheter, tillsynsorgan, köpare, användare och övriga inom branschen. Standardiseringsarbetet ger deltagarna djupare insikt om standardernas krav och hur man resonerar kring dessa, samtidigt som de är med och påverkar framtidens standarder.

Standarder som vi i avdelningen arbetar med i gruppen är:

EN 81-40, Säkerhetsregler för konstruktion och installation av hissar - Specialhissar för transport av personer och gods - Del 40: Trapphissar och plattformshissar som rör sig längs en lutande bana, avsedda för personer med nedsatt rörelseförmåga

EN 81-76, Säkerhetsregler för konstruktion och installation av hissar - Speciella säkerhetsregler för person- och varupersonhissar - Del 76: Användande av hissar vid utrymning av personer med funktionsnedsättningar

EN 81-70, Säkerhetsregler för konstruktion och installation av hissar - Särskilda applikationer för person- och varupersonhissar - Del 70: Tillgänglighet till hissar för personer inklusive personer med funktionsnedsättningar

Dessa standarder arbetar vi med kontinuerligt med hela tiden och arbetet med att utveckla dessa kommer att fortsätta under 2020 i den nationella arbetsgruppen.

SIS TK493 Grafiska symboler
SIS har bytt namn till Svenska Institutet för standarder och fått ny logotyp.
Tidigare har verksamheten kallats Sveriges standardiseringskommission och Swedish Standard Institute.
Tekniska kommittén har bl a haft på agendan olika rullstolssymboler med mer aktiv framtoning.

Vi brukar rekommendera t ex FHR att titta på SPSM:s pictogramprogram på www.stockholm som har avtal med dem. Deras bildmaterial ligger till grund för många av de svenska symbolerna.