08

dec

Motioner - Kom med förslag inför avd Årsmöte 2022

Motioner - Kom med förslag och önskemål
gällande avdelningens verksamhet
Vid stockholmsavdelningens årsmöte den 26 mars 2022 ska vi medlemmar
bland annat fatta beslut om avdelningens framtida verksamhet.
Ett sätt att påverka är t ex att skicka in motioner som behandlas på årsmötet.
Har du förslag, idé eller önskemål om verksamheten så skriv en motion. En motion bör innehålla bakgrund (hur det är idag) och förslag till förändring.
För att årsmötet ska kunna ta ställning till motionen måste den vara skriftlig och insänd till styrelsen senast den 31 januari 2022. Efter att motionen inkommit till styrelsen så tar styrelsen ställning till förslaget och ger sin syn på motionen. Styrelsen kan då föreslå årsmötet besluta att bifalla, avslå eller anse motionen besvarad.
Styrelsen kommer inte att ha någon Motionssnickarverkstad utan blankett med givna normer för att skriva en Motion kommer att kunna beställas från Kansliet på tfn 08-564 826 50 alternativt via e-post till info@dhrs.se.
Du kan även hitta den på Hemsidan www.dhrs.se. Skicka sedan Motionen till info@dhrs.se eller till DHR Stockholmsavdelningen, Hammarby Fabriksväg 23, 120 30 Stockholm, senast den 31 januari 2022.