24

jun

Regionen säger en sak och gör en annan!!!!

Regionen säger en sak och gör en annan!
I förslag till region Stockholms nya folkhälsopolicy står att ”En god hälsa både fysiskt och psykiskt är en viktig förutsättning för att människor ska kunna göra vad de vill i livet”. Förslaget andas en vilja att minska hälsoklyftorna i hela befolkningen genom att skapa attraktiva livsmiljöer, miljöer för fysik aktivitet samt att främja samhällsservicen. Ett särskilt fokus ska ligga på att stärka de grupper som behöver det mest. En av de grupperna är personer med funktionsnedsättning där vi vet att hälsan är mycket sämre än den övriga befolkningens.
Samtidigt som Folkhälsopolicyn så tydligt vill undanröja riskfaktorer för ohälsa bidrar regionen till att skapa ohälsa bland personer med funktionsnedsättning genom politiska beslut rörande hjälpmedel och färdtjänst.
Hjälpmedel och färdtjänst är en nödvändig förutsättning för att vi ska kunna delta i samhället, i vardagen, i skolan och i arbetslivet på lika villkor som andra. Detta gäller i många stycken även tillgänglighet, hemtjänst och ledsagning. Allt måste fungera!
Man kan inte i en Folkhälsopolicy säga att man vill stärka förutsättningar för en god hälsa, minska hälsoklyftorna och öka delaktigheten för personer med funktionsnedsättning och samtidigt inför abonnemangsavgifter och restriktioner på livsnödvändiga hjälpmedel, ta bort högkostnadsskyddet på hjälpmedel och begränsa antalet resor med färdtjänsten till 250 tur och returresor per år. Resor som möjliggör delaktighet i samhällslivet, inköp, hämtning av barn, träning på gym med mera.

DHR Stockholms läns distrikt/DHR Stockholmsavdelningen